Estimated Reading Time: 11 minutes

Mashiach is a basic principle in Judaism, but what is the source of Mashiach in Judaism. It is not written in the Torah although our sages explain that in the prophecy of Bilam, his 4th prophecy is the link:

שיקום בעתיד הרחוק שליט בעם ישראל אשר ימשול על כל האנושות: אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה, אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב: דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב, וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל; וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב, וְקַרְקַר כָּל בְּנֵי שֵׁת

— ספר במדבר, פרק כ”ד, פסוק י”ז

This is the prophecy of Bilam and it is speaking of Mashiach. In this prophecy there is no mention of ben Dovid or ben Yosef, so where do we get these concepts? This is brought down in the Oral Torah, given to Moshe at Sinai, in the Gemara and the Zohar For example in Gemara masechet Sukah is discussed that Hashem will mourn at the end of times. Gemara gives two possibilities for this: the first is the Yetzer Hara,(a subject for another time) the other possibility is that Mashiach ben Yosef will be killed by Armillus. We know there is a danger that Mashiach ben Yosef will die(G-d forbid). So the question is if Mashiach ben Yosef will die or live. The Ariza”l in Sha-re Hakavanot and another book, says that he took his student to the tomb of Shmiaya and Avtalon, they meditated there to connect to the souls of Shmiaya and Avtalon and it was revealed to them is that they need to pray that Mashiach ben Yosef will live and not be killed. The Ariza”l told Rav Chaim vital that when we pray in Shemonah Esrei (Amida) in the prayer of Bonei Yerushalayim we say kiss Dovid Avdecha. This is the right place to meditate that he should live and not die. 

…הא הספידא מאי עבידתיה, פליגי בה רבי דוסא ורבנן, חד אמר על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר על יצר הרע שנהרג, בשלמא למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג, היינו דכתיב והביטו אלי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג, האי הספידא בעי למיעבד… תנו רבנן, משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו, אומר לו הקב”ה שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר אספרה אל חוק וגו’, אני היום ילדתיך, שאל ממני ואתנה גוים נחלתך, וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו, רבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים, אומר לו חיים עד דלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך, שנאמר חיים שאל ממך נתתה לו וגו’. (סוכה נב א)

We have a concept here, that Mashiach ben Yosef is the throne of Mashiach ben David. This is a general understanding, we see it in many commentaries that Mashiach ben Yosef does the preparations, and Mashiach ben Dovid comes after. 

What is the goal when we speak of Mashiach? What is the purpose? I heard a funny but true point, that is said “Why do many people wait for Mashiach? Because they want to say to others see I told you I was right!”. This is a certain nature of humans who would like to confirm what we believe is true. What is the purpose for people to say, I told you? This is not The way to long for Mashiach. The reason for us to wait for Mashiach is that it is the way that Hashem reveals his true purpose in the world. So truly Mashiach is not the purpose, rather it is the way to get to the goal! This is something I heard from Rosh Yeshiva Goldstein ZA”L that many people wait for Mashiach but what we really need to wait for is the revelation of Hashem in the world.

The purpose is the revelation of the Hashem kingdom in the world. The way for us to see it is through the revelation of Mashiach. 

The Ramchal explains that Mashiach ben Yosef fights the wars and then Mashiach ben Dovid comes, but why does there need to be a war. The Ramchal explains that wicked people; the negativity that is connected to the darkness are jealous of the light. The principle of the revelation of Mashiach, which represents Hashem who is parabled to light.

רמח”ל

…וכן לעתיד הנצוח בעכו”ם יהיה על ידי משיח בן יוסף לבער הרע מישראל, ואחר כך יהיה משיח בן דוד להכניס קדושה וטוב בישראל… (פרי צדיק בראשית ויצא ח)

כי מפני האור הגדול המתגלה בראשונה ולא יאסף עוד כל זמן החשכה, על כן נתקשו בלבבם יותר השונאים הרשעים, כי בעבורו נתקנאו, ולא נמצא כח בישראל עדיין לעמוד נגד פניהם, ולכן בגאות רשע ידלק עני, כי הנה על אותו הזמן נאמר (משלי ט”ז) “לפני שבר גאון”, והוא גאות הסמאל למרוד על אדוניו, ואז נאמר “ידלק עני”, ובמלה הזאת כלל דוד השכינה ושני המשיחים, כי כולם נקראים כך, השכינה נאמר בה (תהלים מ’) “ואני עני ואביון”, משיח בן דוד (זכריה ט’) “עני ורוכב על החמור”, משיח בן יוסף (קהלת ט’) “איש מסכן חכם”, והסמאל דולק אחרי כל מי שנקרא בשם הזה, אך סוף דבר, יתפשו במזמות זו חשבו, כי כן תיעשה בהם הנקמה לעתיד, ואתה כבר שמעת סוד “ויז נצחם על בגדי” (ישעיה ס”ג), כי בחשבם להתעלות ניטל מהם טובם…

וצריך שתדע, כי על זה הענין כתוב (תהלים ק”י) “ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על ארץ רבה”, והוא סוד הפורפירא ששם נרשמים הרוגי המלכיות, כי חילם יתעורר בזמן הוא לעשות המעשה הזה עם המשיח בן יוסף, וגם להעלות הטוב ההוא שאמרתי לך, ואז ימחץ ראש, שהוא סמאל, ועל זה הענין נאמר (ש”א ב’) “ה’ יחתו מריביו”, והם שנים, סמאל למעלה, וגוג תחתיו למטה… ונמצא באמת שעליו בשמים ירעם, הוא הפלת סמאל מלמעלה, והידין אפסי ארץ למטה, ואז יתן עוז למלכו, הוא משיח בן יוסף, יתן עוז, כי לא יחלש תחת ארמילוס הרשע, וירם קרן משיחו, הוא משיח בן דוד, בהיות התיקון על שלימותו. ובאמת כי שני המשיחים נקראים במשל שתי קרנים, כי מן הנצח וההוד הם, שהם שתי קרנים, אך משיח בן דוד הוא הראשון במלכות, ועל כן אמר “וירם קרן משיחו”, כי קרנו רמה מקרן משיח בן יוסף, בסוד “מי בראש, בן ישי בראש” (סנהדרין ק”ב)… כי בהכיר כל אחד את מקומו לפי המדריגה, הנה יהיה זה למעלה וזה למטה, ואף גם זאת אין קנאה ואין שנאה, כי כך הסדר לפי המדרגות, וכחשיבות זה העליון חשיבות זה התחתון, בהיות כל אחד מרכבה למאורות העליונים, איש על מקומו, ואין יוצא מגבולו כמאורות העליונים, ונמצא משיח בן דוד הראשון במלכות, בסוד המלכות ממש, ומשיח בן יוסף בסוד “ויוסף הוא השליט על הארץ” (בראשית מ”ב), ואין בן דוד עושה רק מאמר בן אפרים, ובן אפרים רצון בן דוד הוא עושה, ולכן אמר (יחזקאל ל”ז) “והיו לאחדים בידך”, והוא ענין עמוק וארוך מאד, ודי בזה למי שיש לו לב לדעת ועינים לראות, והבן היטב…

(רמח”ל, מאמר הגאולה)

For example, in masechet Sanhedrin, it says that Rabbi Chia, Raba, and Rabbi Shimon ben Chalafta saw the light of the moon coming up. As they were watching the moon coming, they said this is the way of the redemption, it comes slowly, slowly like the transition of the sunrise. Similarly in the sunrise, there is in a sense a “war” between the light and the dark until finally, the light comes through. 

 

The Ramchal explains that at the end of days the angel of death; who is the minister of the negativity in the spiritual realms. We learn in the concept of ‘gog u magog’, that gog is a person and magog is the place were gog is from. Gog represents the negative side and he fights with Mashiach ben Yosef. In short, Mashiach ben Yosef will fight and kill gog. The Ariza”l says that there will be a fight with Armillus which is another part of the negative side and we pray for Mashiach ben Yosef to succeed in this fight. Then the result when the war is finished is Mashiach ben Dovid!

There is a very important point to mention here that although in the spiritual and physical realms there are positive and negative sides, and the minister of the negative side is the angel of death aka Yetzer Hara, he does not fight with Hashem! He is a minister of Hashem and does Hashems will. He cannot do anything that Hashem does not allow. There is no power in the universe that is comparable to Hashem. We need to always remember that we are all creations of the creator.

The Maharal brings more understanding, in the book “Netzach Yisrael” he speaks about redemption, he writes “We have the 12 tribes of Am Yisrael and this is like a structure of a person like within a person there are 2 dominant organs, the mind, and the heart is compared to Mashiach ben Yosef and Mashiach ben Dovid; that Mashiach ben Yosef is the heart and Mashiach ben Dovid is the mind. This is a special understanding that the Maharal brought down. The connection is in the level of spirituality, within this structure we have Nefesh Ruach Neshama the Ariza”l says Nefesh coincides with the liver ruach with the heart and neshama with the mind. Within the process of redemption, we go through the body, the liver is beginning before the process of redemption. Then we get to the heart we know there are the two types of yetzers there and when we have the war between the yetzer hatov and hara, and when the war is finished and there is no yetzer hara we can move to the higher level of the Neshama. in Mashiach ben Yosef, there is a danger that the negative side would take over. Even if Mashiach ben Yosef dies in battle with Armillus Mashiach ben Dovid will still come and bring the redemption. We need to pray for Mashiach be Yosef to win the battle and bring the redemption although in reality is no danger the process of redemption will not stop since the purpose of creation is to elevate. The real question is not where we are going, rather how?

מהר”ל

ופירוש זה, כי אומה ישראלית הם דומים לאדם אחד שיש בו שנים עשר אברים, והם מנויים וידועים, והם כנגד י”ב מזלות וכנגד י”ב חדשי השנה, ויש באדם שני אברים והם מלכים על כל האברים, והם הראש והלב, כי מלכות יהודה נגד הראש, וכדכתיב יהודה יעלה בראש, ויוסף תמיד הוא באמצע, כנגד הלב, שכן כנגד הלב תמצא בנשיאים נשיא אפרים באמצע, וידוע כי הנשמה הנבדלת היא במוח, והנשמה היא אלקית יותר מן הלב, וכן הוא מלכות יהודה, כאשר המלכות הוא בראוי, אז מקבלים כבוד ה’, ואין כאן רק מלכות בית דוד, ולפיכך ראוי כי יהיה מלך אחד לכל י”ב שבטים, שהם י”ב אברי האדם, אבל כאשר אינם זוכים אינם מקבלים לגמרי כבוד השם, ואין להם מעלה זאת כאשר ראוי, ואז נחלקת המלכות, ורוב האברים נמשכים אחר הלב, שהוא עיקר, ומעוט אל הראש כאשר הוא בחסרון… ומזה הטעם ראוי לישראל, שיהיה להם משיח בן יוסף גם כן, שכיון שראוי שבט אפרים למלוכה מצד שהשבט הזה דומה ללב, לכך יהיה להם בסוף המושל הזה, שהוא משיח בן יוסף, ומכל מקום גוברים עליו העובדי גלולים, כי ממשלה ומעלה זאת יש לה הפסק ובטול, ולפיכך גוג ומגוג שהוא מתנגד לישראל כמו שהתבאר, יהיה גובר על משיח בן יוסף, ויהיה נהרג ומסתלק מעלה זאת מן ישראל… אבל משיח שאל שלא יהיה הפסק למדרגתו, ולא יהיו גוברים עליו העובדי גלולים, וזהו החיים אשר שאל, דהיינו כי אל כח מציאותו לא יהיה לו הפסק… אבל לכח משיח בן דוד לא יהיה לו הפסק, ואז יהיו גוים נחלתו ואחוזתו אפסי ארץ, כי יתגבר משיח בן דוד על העובדי גלולים, ועמהם מסתלק היצר הרע… (נצח ישראל פרק לז)

It is important to know were Beis Hamikdash and the gathering of the Jewish people stand in this process of the redemption. The answer is that we have a few sources, we can not give a solid answer. 

I will show a few sources;

At the end of “Ohalot Melachim” the Rambam talks about the test of Mashiach, meaning how do we know he is the real Mashiach. He will have to succeed to unite all the Jews and build the Beis Hamikdash. Although what comes first? In masechet Megilah it says the process of the redemption is like that of maids, what we see in order of the blessings we first gather as one, and then the Bies Hamikdash and after the building of Yerushalayim. 

What does it mean to build Jerusalem? This means that the Beis Hamikdash is like the crown of the king and if the big diamond in the center is missing it means the crown is incomplete. The Beis Hamikdash is that diamond. There are two opinions one that says we need to build the Beis Hamikdash in order for Mashiach to come and the other is he will build it when he comes. 

The Zohar says about Mashiach ben Yosef and Mashiach ben Dovid, in Parashat Vaigash; “Vaigash Yehudah to Yosef.” We compare when Yehuda came to Yosef in Egypt to Mashiach ben Dovid and Mashiach Ben Yosef as they too will come together.

In connection, while in the desert Am Yisrael was divided into four groups. The tribe of Yehuda led two tribes under his tribe flag which was a picture of a lion. There were another two camps and then the last camp which is the flag tribe Efraim; descendants of Yosef, his flag is a symbol of an ox. In the blessing from Yakov to Yosef, he was chosen to be the firstborn and is symbolized by an ox, the sign of strength with horns to gore the opposing nations. Here we see that in the front leading is the tribe of Yehudah and then Yosef to gather the nation. The Levi-im; representing the Shechinah, in the center. This structure of the tribes of Israel in the desert is the spiritual structure of the Am Yisrael. The Zohar says there will be Mashiach ben Yosef and Mashiach ben Dovid and in the center Moshe Rabbeinu. This is the way we can see the revelation with 2 sides of Mashiach and Moshe which symbolize the Shechinah in the middle. The holy Zohar says just as in the desert the flag of an ox and the flag of a lion were on either side of Moshe the same will be in the redemption. Here we see a connection to the Merkava (lion ox eagle person) as it is said in the book of Daniel where he had a vision of the spiritual structure of the world. 

We see that in Kabbalah we split the sefirot to 3 columns right left and middle, the right side is the kindness ben Dovid which corresponds to the lion is on the right in the Merkava. The left side is judgment its symbolized by an ox and middle pillar is mercy this is the eagle and human being. We all need to understand part of the redemption is to find the balance between right and left! This is a big part of life, for us to find our balance then in turn the redemption will come.

זהר

משיח בן דוד שהוא אריה (חסד), יהיה מימינו של משה, משיח בן יוסף, שהוא שור (גבורה) משמאלו, (דהיינו בסוד ג’ קוין), שמימין אברהם ומשמאל יצחק, ומשה עצמו שהוא נשר (תפארת) באמצע, שלשלת שלם, (דהיינו ג’ הקוין המכונים שלשלת) הוא מצד יעקב… ויתקיים במשיח וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ, וכך בב’ משיחים, וכך בישראל, והכל בזכות מ”ה דמשה, (שהוא פני אדם), ויבואו דגל של משיח בן דוד מיהודה, שאריה רשום עליו, והדגל של משיח בן יוסף אשר שור רשום עליו, והדגל של שילה, (שהוא משה, שהוא גימטריא שילה) הוא אריה לימין, שור לשמאל, נשר באמצע… ואדם על כולם, (שבכל אחד מג’ פנים כלול בו אדם), שד’ פנים לכל אחד מג’ חיות, שהוא סוד ד’ שבטים… שבזמן ההוא יתקיים במשה, ואעשך לגוי גדול ועצום ממנו, בזמן ההוא, מ”ה שהיה הוא שיהיה, (דהיינו שמשה, שהיה גואל במצרים, הוא שיהיה גואל לעתיד), ואשר להיות כבר היה, (דהיינו ב’ משיחים בן יוסף ובן דוד כבר היו, כי כבר היה יוסף וכבר היה דוד). והאלקים יבקש את נרדף היינו ישראל, שנאמר בהם ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם אתם, שהיו נרדפים לפני הערב רב, זאבים הרעים, הרי בנימין זאב יטרף לנגדם, עד שטורף אותם, ויתקיים בעת ההוא בבקר יאכל עד, דהיינו עד כי יבא שילה (שהוא משה), ובקר זה הוא בקר דאברהם, (שהוא החסד, כלומר בבקר בעת שיתגלה החסד הגדול, יתגלה עד, שהוא משה). ולערב יחלק שלל, זהו ערב של יצחק, (שהוא המלכות הנבנית מקו השמאל), ששם ב’ המשיחים, (בימינה משיח בן דוד, ובשמאלה משיח בן יוסף). באחד יאכל וישחית הממונים של אומות העולם, (משיח בן יוסף), ובאחד יחלק אותם לישראל, (שהוא משיח בן דוד)… (משפטים תעד, ועיין שם עוד)

When hearing people coming from one extreme or the other it sounds normal. Especially since there is truth on both sides. What we need is the balance! Moshe is in the middle. He obviously represents the Torah, which gives the balance between kindness and judgment. If we can relate to the Torah in the right manner it will bring us to the balance, when we are in our balance we can relate to the world around us in the right manner. This is the way we bring that revelation into our lives and into the world. The Torah, which Moshe represents, is the Shechinah and this is the center of the 12 tribes. If you are looking Am Israel today so many groups, opinions, Rabbis, and so on that no one precisely is able to say how to resolve the problem, that all are scattered. The evaluation of the redemption gives the center point that can connect everyone. this is what we are waiting to see this revelation soon.

Leave a Reply

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping